Regulamin elektronicznej karty podarunkowej.

dla klientów indywidualnych

Definicje

Wydawca – KAJAKOWO Kucharski Arkadiusz z siedzibą w Zakrzówku Szlacheckim 215, 97-561 Ładzice, NIP 772-240-59-39;

Sklep - położony na terytorium Polski, sklep Wydawcy prowadzony pod nazwą KAJAKOWO oraz  sklep internetowy prowadzony pod adresem www.KAJAKOWO.net

Elektroniczna Karta Podarunkowa KAJAKOWO - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych  w Sklepach Wydawcy; Elektroniczna Karta Podarunkowa KAJAKOWO posiada  8-znakowy kod alfanumeryczny  oraz numer PIN;

Nabywca - osoba, która otrzymuje od Wydawcy Elektroniczną Kartę Podarunkową KAJAKOWO.net w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych; 

Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca  Elektroniczną Kartą Podarunkową KAJAKOWO.net; 

Towary - rzeczy dostępne oferowane do sprzedaży w Sklepach (w tym koszty dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem sklepu internetowego www.kajakowo.net), za wyjątkiem Kart Podarunkowych KAJAKOWO.net,

II. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net
 2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net , zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net na zasadach określonych w umowie Strony i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach Wydawcy. Karta Podarunkowa KAJAKOWO.net nie może zostać otrzymana w zamian za środki znajdujące się na innej Elektronicznej Karcie Podarunkowej KAJAKOWO.net. Otrzymanie Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Elektronicznych Kart Podarunkowych KAJAKOWO.net.
 3. Początkowa wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 1zł i nie więcej niż 5000zł. Elektroniczna Karta Podarunkowa KAJAKOWO.net może być użyta wyłącznie w Sklepach Wydawcy stacjonarnym, bądź internetowym KAJAKOWO.net. 
 4. Elektroniczna Karta Podarunkowa KAJAKOWO.net nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz  Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 5. Elektroniczna Karta Podarunkowa KAJAKOWO.net nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
 6. Ponieważ Elektroniczne Karty Podarunkowe KAJAKOWO.net są kartami na okaziciela realizacja Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net (w tym przypisanego do tejże Karty numeru PIN) w sposób nieuprawniony. 
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net po jej przekazaniu Nabywcy lub Użytkownikowi. 

 

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie Elektroniczne Karty Podarunkowe KAJAKOWO.net doładowane, aktywne, z nieprzekroczonym terminem ważności.
 2. W przypadku transakcji przeprowadzanych w stacjonarnych Sklepach Wydawcy do realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net konieczne jest przekazanie kasjerowi wydrukowanego potwierdzenia w którym zapisany jest unikalny numer Karty i konieczne jest zweryfikowanie transakcji podaniem numeru PIN.
 3. W przypadku transakcji przeprowadzanych w sklepie internetowym KAJAKOWO.net do realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net konieczne jest zweryfikowanie transakcji podaniem numeru PIN.  W przypadku transakcji przeprowadzanych w sklepie internetowym
 • Wydawca przyjmuje do realizacji w wyłącznie Elektroniczne Karty Podarunkowe których użycie zostanie zweryfikowane poprawnym numerem PIN.
 • Realizacja Elektronicznej Karty Podarunkowej konieczne jest zweryfikowanie transakcji podaniem numeru PIN polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepach Wydawcy w zamian za płatność dokonaną Kartą. 
 • Przy realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net, w związku z nabyciem Towarów, wartość nominalna Karty ulegnie obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane Towary. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net. 
 • W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny gotówką lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepach Wydawcy, przy czym Wydawca ze względów technicznych podczas zakupów dokonywanych w sklepie internetowym
 1.  jest w stanie przyjąć płatność dokonywaną przy użyciu Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net w połączeniu z płatnością dokonywaną przy użyciu  przelewu.
 2. Użytkownik może posługiwać się Elektroniczną Kartą Podarunkową KAJAKOWO.net do upływu terminu ważności Karty.

 3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net w  przypadku:  
  1. upływu terminu ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net,
  2. -
  3. braku technicznej możliwości realizacji Elektroniczje Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że w wypadku wskazanym w pkt. c Wydawca zrealizuje Kartę niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie.
  4. gdy Elektroniczna Karta Podarunkowa jest nieaktywna lub zablokowana.
  5. nie podania prawidłowego PIN w razie korzystania z Karty w sklepie internetowym KAJAKOWO.net
 4. Wszelkich operacji dokonywane na Elektronicznej Karcie Podarunkowej KAJAKOWO.net powinny być zrealizowane jednorazowo.

 

IV. Rodzaj, aktywacja  Elektronicznych Kart Podarunkowych KAJAKOWO.net

 1. Elektroniczne Karty Podarunkowe KAJAKOWO.net są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela. W przypadku Kart używanych w transakcjach przeprowadzanych w sklepie internetowym KAJAKOWO.net za okaziciela Karty uznawana będzie osoba, która poda 8-znakowy kod przypisany do Karty oraz zweryfikuje transakcje poprawnym, przypisanym do danej Karty numerem PIN.W związku z powyższym zaleca się zachowanie daleko idącej ostrożności przy posługiwaniu się Kartą oraz zachowanie 8-znakowego kodu oraz numeru PIN przypisanego do Karty w tajemnicy.
 2. Aktywacja Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę, chyba, że Wydawca uzgodnił z Nabywcą, iż aktywacja Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net nastąpi w terminie późniejszym (w żadnym razie nie później jednak niż w chwili pierwszego użycia Karty).
 3. Karta będzie przekazana mailowo na wskazany adres mailowy po opłaceniu karty.
 4. Przekazanie karty nastąpi w przeciągu maksymalnie 48 godzin po opłaceniu karty.
 5. Karta jest przygotowywana indywidualnie.
 6. Elektroniczna Karta Podarunkowa KAJAKOWO.net jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji.
 7. Wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net

 

V. Rozliczenia i reklamacje Elektronicznych Kart Podarunkowych KAJAKOWO.net

 1. Nabywca w chwili wydania Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net otrzymuje od Wydawcy dokument księgowy, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net. 
 2. -
 3. Użytkownik ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Sklepie Wydawcy, za wyjątkiem sklepu internetowego KAJAKOWO.net. 
 4. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika. 
 5. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Sklepach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia , listownie na adres biura Wydawcy,  z dopiskiem "Elektroniczna Karta Podarunkowa - reklamacja" lub drogą mailowa na adres: kajakowo.net@gmail.com
 6. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca przed otrzymaniem Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net otrzymuje niniejszy Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Nabywca, oraz każdy Użytkownik Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepach Wydawcy,  Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.kajakowo.net oraz w Sklepach Wydawcy. Każdy Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Wydanie Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

 3. Elektroniczna Karta Podarunkowa KAJAKOWO.net nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Elektroniczna Karta Podarunkowa KAJAKOWO.net jest zdematerializowaną, elektroniczna formą bonu towarowego. 
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 5. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Nabywcy wraz z Elektroniczną Kartą Podarunkową KAJAKOWO.net, a ponadto jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.KAJAKOWO.net oraz w Sklepach Wydawcy. Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi, na każde jego żądanie, Regulaminu w formie pisemnej. 
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Elektronicznej Karty Podarunkowej KAJAKOWO.net, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego.
 7. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych KAJAKOWO.net wydanych do dnia zmiany Regulaminu.